របៀបតម្រង់ភ្នែករបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ អាស្រ័យលើរូបរាងរបស់វា។