អតិសុខុមប្រាណរោមចិញ្ចើម - តើវាជាអ្វី? ការពិពណ៌នានិងលក្ខណៈពិសេស