របៀបលាបពណ៌សក់របស់អ្នកពីពណ៌ត្នោតទៅជាពណ៌ទង់ដែង៖ គន្លឹះ និងល្បិច