អត្ថន័យនៃស្នាមសាក់ "ភ្នែក" និងការតុបតែងអចិន្រ្តៃយ៍