តើ​ជើង​ឯក TEP រអិល​ឬ​អត់? Sole TEP - តើវាជាអ្វី? ស្វែងយល់ថាតើស្បែកជើងធ្វើពីអ្វី