បរិយាកាស - សំលៀកបំពាក់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវភាពទាក់ទាញនៃបុរាណដែលបានចម្រាញ់ជាមួយនឹងមុខងារ