កាត់សក់ "ក្រោមក្មេងប្រុស" - ជម្រើសរបស់ស្ត្រីសម័យទំនើប