ទឹកអប់ "ផ្កាម្លិះ"៖ ក្រុមហ៊ុន ប្រវត្តិនៃការបង្កើត អ្នកនិពន្ធ ប្រភេទដប ក្លិនក្រអូប និងទឹកអប់រថភ្លើង