អ្វីដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យម៉ាក់នៅថ្ងៃទី 8 ខែមីនា: គំនិតដ៏ល្អបំផុត