អ្វីដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យក្មេងស្រីនៅថ្ងៃទី 8 ខែមីនា: គំនិត