ការព្យាបាលដោយប៉ារ៉ាហ្វីនសម្រាប់ដៃនៅផ្ទះ៖ ការណែនាំជាជំហានៗ ការពិនិត្យឡើងវិញ