អ្វីដែលនាំមកពីប្រទេសបារាំង៖ ការពិនិត្យវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗ