អ្វីដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យក្មេងស្រីអាយុ 19 ឆ្នាំ? អំណោយដើមសម្រាប់ក្មេងស្រីនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាង