គំនិតអំណោយ។ អ្វីដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យមិត្តភក្តិមានផ្ទៃពោះសម្រាប់ខួបកំណើតរបស់នាង?