អំណោយដើមសម្រាប់ក្មេងស្រី។ អំណោយមិនធម្មតា៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ គំនិតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងអនុសាសន៍