អ្វីដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យបុរសរយៈពេល 19 ឆ្នាំ? អំណោយជាក់ស្តែង ដើម និងខ្លាំងបំផុត។