ទឹកបង្គន់ "Egoist"៖ ការពិនិត្យឡើងវិញ ការពិពណ៌នាអំពីក្លិន និងការពិនិត្យ