អ្វីដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យមនុស្សស្រីបែបនេះ? គំនិតអំណោយសម្រាប់ឱកាសទាំងអស់។