ទឹកអប់ "Givenchy Amarij": ការពិពណ៌នាអំពីក្លិន ក្រុមហ៊ុនផលិត និងការពិនិត្យឡើងវិញ