តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ទំហំវ៉ែនតាសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សធំ?