ទឹកអប់ Jo Malone: ​​​​ការពិនិត្យ ការពិពណ៌នាក្លិន សមាសភាព និងក្រុមហ៊ុនផលិត