របាំង Alginate: ការពិនិត្យរបស់អតិថិជន និងអ្នកកែសម្ផស្ស