តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យសក់ ombre ដោយខ្លួនឯង? បច្ចេកទេសគំនូរ