ឈុតថែរក្សាសក់វែងសម្រាប់សក់មធ្យម។ កាត់សក់ទាន់សម័យសម្រាប់ក្មេងស្រី