ការចាក់ជាមួយសារធាតុបំពេញ៖ ការពិនិត្យថ្នាំ ការរៀបចំសម្រាប់នីតិវិធី ការពិនិត្យ