ការដកខ្លួនចេញជិតស្និទ្ធ - ការសន្យានៃទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង