ការកែមុខ៖ លក្ខណៈពិសេស វិធីសាស្រ្ត ការណែនាំ និងការវាយតម្លៃ