និន្នាការថ្មីក្នុងសិល្បៈគឺជនជាតិ។ សាក់ក្នុងរចនាប័ទ្មជនជាតិ