សាក់វេជ្ជសាស្ត្រ និងអត្ថន័យរបស់វា។ និមិត្តសញ្ញាវេជ្ជសាស្រ្ត