សាប៊ូកក់សក់៖ ការពិនិត្យ, ជម្រើស, វិធីសាស្រ្តនៃការអនុវត្ត, ការពិនិត្យ