ផ្នែកបន្ថែមសក់អាហ្វ្រូ៖ ជាក់លាក់ គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ ការពិនិត្យអតិថិជន