របាំងមុខ Aldehyde នៅផ្ទះ៖ លក្ខណៈពិសេស វិធីសាស្រ្តនៃការប្រើប្រាស់ និងប្រសិទ្ធភាព