ក្រែមរោមភ្នែក Keratin ។ របៀបបង្កើតរូបរាងដែលមិនអាចប្រកែកបាន។