ថ្នាំជ្រលក់សក់ "Bareks": ការពិពណ៌នា ការពិនិត្យឡើងវិញ តម្លៃ