ថ្នាំលាបក្រចកពណ៌ស៖ លក្ខណៈពិសេសនៃការរចនា ការរចនា និងការពិនិត្យ