តើ​នឹង​មាន​ផល​វិបាក​យ៉ាង​ណា​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចោះ​ច្រមុះ