វិធីបំបាត់ការរលាកមុន. វិធីប្រជាប្រិយ និងឱសថដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា