រមាស់ និងក្រហមជុំវិញមាត់ - មូលហេតុដែលអាចកើតមាន និងលក្ខណៈពិសេសនៃការព្យាបាល