កាត់សក់សម្រាប់ក្មេងស្រីជំទង់៖ រចនាប័ទ្ម និងភាពងាយស្រួល