អាវពណ៌ខៀវគឺជានិន្នាការម៉ូដនៃរដូវកាលចុងក្រោយ។ អ្វីដែលត្រូវផ្សំនិងរបៀបពាក់