រ៉ូបក្រោមជង្គង់ - ជាធាតុចាំបាច់នៃតុរប្យួរខោអាវរបស់ស្ត្រី