រចនាប័ទ្មជក់៖ បច្ចេកវិទ្យាប្រតិបត្តិ ការពិនិត្យឡើងវិញ