ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ​សម្លៀក​បំពាក់​ស្ត្រី៖ ប្រវត្តិ និង​ភាព​ទំនើប