គ្រឿងសំអាងថវិកា៖ ការពិនិត្យឡើងវិញ ក្រុមហ៊ុនផលិត ការវាយតម្លៃ និងការវាយតម្លៃ