កោរសក់ប្រាសាទ និងផ្លាស់ប្តូររចនាប័ទ្មយ៉ាងខ្លាំង។ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបត្រឹមត្រូវ?