ទឹកអប់ "Miss Dior" - រឿងព្រេងនិទាននៃម៉ូដសំលៀកបំពាក់