ស្រោមជើងអាពាហ៍ពិពាហ៍ - គ្រឿងបន្លាស់អាថ៌កំបាំងរបស់កូនក្រមុំ