តារាងប្រេងសំខាន់ៗ និងលក្ខណៈសម្បត្តិ និងការប្រើប្រាស់របស់វា។