ប្រភេទនៃ neoplasms នៅលើមុខ៖ ការដកឡាស៊ែរ ការពិនិត្យឡើងវិញ និងរូបថត