គ្រឿងសំអាង "ម៉ារីកៃ" - ការពិនិត្យរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់